Эллинист

Грекийн зурхайн зургийн хүснэгт.

Horoscope, Western, Hellenistic, Horoscope chart, 'I' тэмдэг бүхий Holographically (Degro) гэсэн бичигтэй. Графикийг диаграмын эхэнд хоёр цэг доош харуулсан бөгөөд эхний цэгүүд дээш, дөрөв дэх цэгүүд доошоо харагдана.